Actiegroep ‘Lijnrecht’ adviseert Raad Meierijstad

Foto: Hans Rijkers

Actiegroep LijnRecht uit het woon- en leefgebied ’t Lijnt en Gerecht in Keldonk organiseerde afgelopen zondag 2 februari een bijeenkomst tegen de op handen zijnde plannen rondom het vaststellen van rapport “Toekomst van Zon en Wind” in Meierijstad. Het is de bedoeling dat hierover donderdagavond 6 februari een besluit wordt genomen door de raad.

In dit rapport wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn om in 2050 energieneutraal te zijn en wat hiervoor gedaan moet worden. Doelstellingen zijn de aanleg van ongeveer 900 ha zonnepark en 35 windturbines.  In dit rapport staat wel aangegeven hoe groot zonneparken minimaal moeten zijn, maar niet wat de maximale grootte is. Dit geldt ook voor de afmetingen voor windmolens.

Verklaring van geen bedenkingen moet van tafel

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring af te geven van geen bedenkingen. Dit houdt vervolgens in dat het college een vrijbrief krijgt om zonder bemoeienis van de raad vergunningen af te geven ongeacht de grootte van een park. Het college heeft als doel 50 ha per jaar te vergunnen, en kan hiermee de snelheid erin houden. Doordat er geen maximum in zit kunnen gebieden al snel uitgroeien tot grote aaneengesloten vlakten die overigens wel landschappelijk ingepast moeten worden.

Heel Meierijstad is als zoekgebied aangewezen voor zonneparken. Echter zijn de jonge ontginningsgebieden daarbij interessant omdat daar zonneparken groter dan 5 ha ontwikkeld mogen worden. Daarnaast zijn er ook nog 4 zoekgebieden voor windturbines, en dat kan donderdag 6 februari worden vastgesteld, waaronder een in het woon- en leefgebied ’t Lijnt. Hier heeft actiegroep LijnRecht zich hier fel tegen gekeerd.

Aan de raadleden en wethouder die afgelopen zondag aanwezig waren heeft de actiegroep proberen duidelijk te maken dat een grootschalig zonnepark en mogelijk ook nog windturbines langs de N279 gesitueerd, niet in dit gebied thuishoren. LijnRecht is voor duurzaamheid, maar op deze manier en zo grootschalig is geen oplossing voor het energievraagstuk. Het is onmogelijk om Nederland via zonneparken van zonne-energie te moeten voorzien. Daar is niet genoeg grond voor in Nederland. Ook zijn de gevolgen op het gebied van volksgezondheid onvoldoende inzichtelijk, volgens de actiegroep  Het advies is dan ook te kijken naar betere alternatieven.

Als er een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven, zet de raad zich buitenspel en kan het geen invloed meer uitoefenen op de vergunningverlening. Ook inwoners van Meierijstad hebben geen inbreng meer in het proces. Als aanvrager voor een vergunning van een zonnepark voldoet aan voorwaarden, is er vaak weinig meer tegenin te brengen. Het maakt dan geen verschil of een park 10 of 100 ha is, terwijl bewoners wel te maken krijgen met de mogelijke nadelige gevolgen zonder enige compensatie.

“Als LijnRecht hebben we geprobeerd ons mooie gebied te laten zien, alsmede de raadsleden en wethouder op het hart te drukken niet voor het makkelijke te gaan en te handelen met als enig oogpunt energieneutraal te worden. Wees zuinig op de prachtige groene natuur die we nu nog hebben. De komende jaren zal er nog zoveel veranderen vanwege huizenbouw, industrie, energie en het voedselvraagstuk. En kiezen voor wellicht duurdere alternatieven, is een keuze die misschien nu minder interessant lijkt maar in de toekomst waardevol zou kunnen blijken te zijn”, aldus de woordvoerder van de actiegroep.

“Laten we juist nu afblijven van die stukken natuur en pure Brabantse uitzichten die we hebben. Duidelijk is dat de plannen zoals ze er nu liggen funest zijn voor ons gebied, maar in de toekomst ook voor andere gebieden. De verklaring van geen bedenkingen moet van tafel en voorkomen dat ons landschap verandert in een energielandschap. We hopen dat raadsleden een wijs besluit nemen  en de informatie van deze zondagochtend mee te nemen in hun overweging”.

Dank

“Onze dank gaat uit naar buurtgenoten, inwoners en dorpsraad Keldonk, vrienden, familie en medestanders. We waren blij verrast dat zoveel mensen aanwezig waren en achter ons gedachtegoed staan. Ook dank aan de BN’ers en alle ondertekenaars van onze petitie, welke nog steeds online staat en waarvan de teller op zondagavond 2 februari al op 895 stemmen stond. Hartelijk dank daarvoor”, aldus de woordvoerder van de actiegroep.

logo LijnRecht TEGEN Zon- en Windpark

Reacties